ضمن عرض خوشآمد گویی به مرکز، از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم فایل پیوست شامل مقررات آموزشی و انضباطی را مطالعه نمایند.

قوانین و مقررات