English فارسی

جذب زبان‎آموز برای دوره های مقدماتی و تکمیلی

جذب زبان‎آموز برای دوره های مقدماتی و تکمیلی

PLTCfa94 بدون دیدگاه
آموزشی

مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) برای دوره های مقدماتی و تکمیلی، فارسی‌آموزِ غیر ایرانی می‌پذیرد.

داوطلبان به وبگاه مرکز مراجعه نمایند.

دیدگاه خود را وارد کنید.