دورهٔ آموزش زبان فارسی در قالب فارسی عمومی و تکمیلی شامل دو نیمسال تحصیلی به مدت 32 هفته و هر هفته حداقل 10 جلسة دوساعته برگزار می‌گردد.

 

عناوین و ساعات دروس دورة عمومی (ترم نخست)

مشترک برای تمام رشته‌های تحصیلی

دروس پایه

ردیف

نام درس

واحد

نوع درس

1

بیان شفاهی عمومی

6

نظری ـ عملی

2

نگارش عمومی

4

نظری ـ عملی

3

درک خوانداری عمومی

4

نظری

4

درک شنیداری عمومی

6

نظری ـ عملی

مجموع ساعات در هفته

20