نشست علمی معرفی زبان و ادبیات چک مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی

گزارش نشست علمی معرفی «زبان و ادبیات چک» نشست علمی معرفی زبان و ادبیات چک روز یک‌شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به […]

برگزاری نخستین جلسة شورای راهبردی همایش دوسالانه‌ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا)

    باسمة تعالی   برگزاری نخستین جلسة شورای راهبردی همایش دوسالانه‌ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا)     نخستین جلسة شورای راهبردی همایش […]