برگزاری چهارمین جشن فارسی‌آموختگی فراگیران مرکز آزفا

باسمه‌تعالی   برگزاری چهارمین جشن فارسی‌آموختگی فراگیران مرکز آزفا   چهارمین جشن فارسی‌آموختگی فراگیران مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا) ساعت 10 صبح روز […]