آدرس:

تهران- ولنجک – بلوار دانشجو- دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده ادبیات و علوم انسانی- مرکز آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان

map

 

شماره تماس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس E-mail:

PLTC@sbu.ac.ir