مقررات آموزشی

  1.  آموزش زبان فارسی در قالب فارسی عمومی و تکمیلی شامل دو نیمسال تحصیلی به مدت 32 هفته و هر هفته حداقل 10 جلسهٔ دوساعته، مطابق تقویم دانشگاهی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار می‌گردد.
  2. دروس در قالب چهار مهارت بیان شفاهی، نگارش، درک خوانداری و درک شنیداری ارائه می‌گردد.
  3. در دورهٔ زبان فارسی تکمیلی ویژهٔ متقاضیان دوره‌های کارشناسی و دکترای حرفه‌ای، مراکز آموزش زبان فارسی با در نظر گرفتن رشتهٔ تحصیلی متقاضیان، برای رشته‌های علوم پزشکی و تجربی دو درس مفاهیم تخصصی زیست‌شناسی و شیمی، برای رشته‌های گروه ریاضی فیزیک و فنی و مهندسی دو درس فیزیک و ریاضی و برای گروه علوم انسانی (رشته‌های علوم انسانی 1) دو درس ایران‌شناسی و علوم اجتماعی و برای (رشته های علوم انسانی 2) دو درس علوم اجتماعی و ریاضی پایه در قالب 6 واحد درسی به عنوان دروس جبرانی و پیش‌نیاز ارائه خواهند کرد.
  4. رشته‌های علوم انسانی 2 شلامل حسابداری، مدیریت‌ها، علوم اقتصادی، اقتصاد و بانکداری می‌باشد و سایر رشته‌های علوم انسانی در زمرهٔ علوم انسانی 1 قرار می‌گیرند. 
  5. در صورتی که زبان‌آموزی در دوررهٔ فارسی عمومی، موفق به گذراندن یک یا دو درس (حداکثر 8 واحد) نشود، می‌بایست این دو درس را به همراه دروس تکمیلی اخذ کند.
  6. زبان‌اموزانی که حداکثر 6 واحد درسی مردودی در طول دوره داشته باشند، ملزم به اخذ این دروس در ترم تابستانی هستند و مرکز می‌بایستی شرایط ارائهٔ دروس را فراهم آورد.
  7. چنانچه زبان‌اموزی تحصیل خود را در ترم دوم تحصیلی آغاز کرده باشد، می‌تواند تا سقف 6 واحد از دروس افتادهٔ خود را در ترم تابستانی اخذ نماید.
  8.  قبولی در تمام دروس در هر دورهٔ آموزش زبان فارسی 12 و معدل کل قبولی 14 می‌باشد.

تبصره: حد نصاب نمره برای متقاضیان رشته های پزشکی و مقطع دکتری حرفه‌ای در کلیهٔ دروس حداقل 16 و در مقطع کارشناسی و پیراپزشکی حداقل 15 می‌باشد.

  1. زبان‌آموزان بورسیه در صورت عدم موفقیت، حداکثر یک دوره می توانند با پرداخت هزینهٔ شخصی مطابق مقررات شورای بورس نسبت به تکرار دوره اقدام نمایند که در صورت عدم قبولی برای بار دوم، اداره کل دانشجویان غیر ایرانی درخصوص لغو یا تغییر بورس تحصیلی آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

تبصره: تصمیم‌گیری درخصوص تعداد تکرار دورهٔ آموزش زبان فارسی و همچنین هزینه‌های مربوط به این دوره برای زبان‌آموزان غیر بورس (تحصیل با هزینهٔ شخصی) به عهدهٔ مرکز آموزش خواهد بود.

  1. زبان‌آموزان می‌توانند حداکثر یک درس مردودی برای اتمام دورهٔ آموزش زبان فارسی را به‌صورت معرفی به استاد اخذ نمایند.