عناوین و ساعات دروس دورهٔ تکمیلی

ترم دوم تحصیلی (دورهٔ تکمیلی)

فراگیران پس از گذراندن دورهٔ عمومی، براساس رشته‌های تحصیلی خود، وارد یکی از چهار رشتهٔ اختصاصی می‌شوند:

  1. رشته‌های فنی و مهندسی
  2. رشته‌های علوم پزشکی
  3. رشته‌های علوم انسانی (۱)
  4. رشته‌های علوم انسانی (۲) (حسابداری، مدیریت، علوم اقتصادی، اقتصاد و بانکداری)

 

 

عناوین و ساعات دروس دورهٔ تکمیلی برای رشته‌های فنی و مهندسی

دروس اختصاصی

ردیف

نام درس

واحد

نوع درس

۱

بیان شفاهی ویژه

۲

نظری ـ عملی

۲

نگارش ویژه

۴

نظری ـ عملی

۳

درک خوانداری ویژه

۴

نظری

۴

درک شنیداری ویژه

۴

نظری ـ عملی

۵

فارسی تخصصی ریاضی کاربردی

۴

نظری

۶

فارسی تخصصی فیزیک

۲

نظری

مجموع ساعات در هفته

۲۰

 

 

عناوین و ساعات دروس دورهٔ تکمیلی برای رشته‌های علوم پزشکی

دروس اختصاصی

ردیف

نام درس

واحد

نوع درس

۱

بیان شفاهی ویژه

۲

نظری ـ عملی

۲

نگارش ویژه

۴

نظری ـ عملی

۳

درک خوانداری ویژه

۴

نظری

۴

درک شنیداری ویژه

۴

نظری ـ عملی

۵

فارسی تخصصی زیست‌شناسی

۴

نظری

۶

فارسی تخصصی شیمی

۲

نظری

مجموع ساعات در هفته

۲۰

 

 

عناوین و ساعات دروس دورهٔ تکمیلی برای رشته‌های علوم انسانی (۱)

دروس اختصاصی

ردیف

نام درس

واحد

نوع درس

۱

بیان شفاهی ویژه

۲

نظری ـ عملی

۲

نگارش ویژه

۴

نظری ـ عملی

۳

درک خوانداری ویژه

۴

نظری

۴

درک شنیداری ویژه

۴

نظری ـ عملی

۵

علوم اجتماعی

۲

نظری

۶

ایران‌شناسی

۴

نظری

مجموع ساعات در هفته

۲۰

 

عناوین و ساعات دروس دورهٔ تکمیلی برای رشته‌های علوم انسانی (۲)

(حسابداری، مدیریت، علوم اقتصادی، اقتصاد و بانکداری)

دروس اختصاصی

ردیف

نام درس

واحد

نوع درس

۱

بیان شفاهی ویژه

۲

نظری ـ عملی

۲

نگارش ویژه

۴

نظری ـ عملی

۳

درک خوانداری ویژه

۴

نظری

۴

درک شنیداری ویژه

۴

نظری ـ عملی

۵

علوم اجتماعی

۲

نظری

۶

فارسی تخصصی ریاضی پایه

۴

نظری

مجموع ساعات در هفته

۲۰