ترم دوم تحصیلی (دورهٔ تکمیلی)

فراگیران پس از گذراندن دورهٔ عمومی، براساس رشته‌های تحصیلی خود، وارد یکی از چهار رشتهٔ اختصاصی می‌شوند:

  1. رشته‌های فنی و مهندسی
  2. رشته‌های علوم پزشکی
  3. رشته‌های علوم انسانی (1)
  4. رشته‌های علوم انسانی (2) (حسابداری، مدیریت، علوم اقتصادی، اقتصاد و بانکداری)

 

 

عناوین و ساعات دروس دورهٔ تکمیلی برای رشته‌های فنی و مهندسی

دروس اختصاصی

ردیف

نام درس

واحد

نوع درس

1

بیان شفاهی ویژه

2

نظری ـ عملی

2

نگارش ویژه

4

نظری ـ عملی

3

درک خوانداری ویژه

4

نظری

4

درک شنیداری ویژه

4

نظری ـ عملی

5

فارسی تخصصی ریاضی کاربردی

4

نظری

6

فارسی تخصصی فیزیک

2

نظری

مجموع ساعات در هفته

20

 

 

عناوین و ساعات دروس دورهٔ تکمیلی برای رشته‌های علوم پزشکی

دروس اختصاصی

ردیف

نام درس

واحد

نوع درس

1

بیان شفاهی ویژه

2

نظری ـ عملی

2

نگارش ویژه

4

نظری ـ عملی

3

درک خوانداری ویژه

4

نظری

4

درک شنیداری ویژه

4

نظری ـ عملی

5

فارسی تخصصی زیست‌شناسی

4

نظری

6

فارسی تخصصی شیمی

2

نظری

مجموع ساعات در هفته

20

 

 

عناوین و ساعات دروس دورهٔ تکمیلی برای رشته‌های علوم انسانی (1)

دروس اختصاصی

ردیف

نام درس

واحد

نوع درس

1

بیان شفاهی ویژه

2

نظری ـ عملی

2

نگارش ویژه

4

نظری ـ عملی

3

درک خوانداری ویژه

4

نظری

4

درک شنیداری ویژه

4

نظری ـ عملی

5

علوم اجتماعی

2

نظری

6

ایران‌شناسی

4

نظری

مجموع ساعات در هفته

20

 

عناوین و ساعات دروس دورهٔ تکمیلی برای رشته‌های علوم انسانی (2)

(حسابداری، مدیریت، علوم اقتصادی، اقتصاد و بانکداری)

دروس اختصاصی

ردیف

نام درس

واحد

نوع درس

1

بیان شفاهی ویژه

2

نظری ـ عملی

2

نگارش ویژه

4

نظری ـ عملی

3

درک خوانداری ویژه

4

نظری

4

درک شنیداری ویژه

4

نظری ـ عملی

5

علوم اجتماعی

2

نظری

6

فارسی تخصصی ریاضی پایه

4

نظری

مجموع ساعات در هفته

20