عضو هستید؟

021-987654
email@domain.com

برنامه درسی

در حال حاضر در مرکز آزفای دانشگاه شهید بهشتی، مجموعۀ آموزشی پرفا تدریس می‌شود. هر کتاب درس در این مجموعه برای هر سطح (پایه‌ 1 و 2، میانی 1 و 2، و پیشرفته‌ 1 و 2) دارای 6 بخش و هر بخش شامل 4 درس است؛ کتاب تمرین نیز همتا با کتاب درس تهیه شده و شامل تمرین‌های بیش‌تر به‌ویژه با تأکید بر قسمت‌های دستور و واژه است. تنظیم زمان‌ تدریس درطول یک ترم، برای هر بخش (شامل تدریس کتاب درس و کتاب تمرین)، در 5 جلسه تدریس و مرور و 1 جلسه ارزیابی (آزمونک نوشتاری و شفاهی) که به تفصیل در جدول 2 آورده شده، در نظر گرفته شده است.

زمان تدریس هر سطح به‌طور کامل (شامل دو سطح 1 و 2 در هریک) در 76 جلسه پیش‌بینی گردیده است. ارزیابی‌های پیشرفت کلاسی در قالب 12 آزمونک نوشتاری و شفاهی (هر بخش یک آزمونک نوشتاری و شفاهی) است. همچنین به‌منظور ارزیابی ترمی فارسی‌آموزان یک آزمون برای پایان ‌ترم درنظر گرفته شده است.

در مجموع، برنامه‌ی آموزشی هر سطح کامل از مجموعه (شامل زیر سطوح 1 و 2) در 76  جلسه یعنی برای152   ساعت درنظر گرفته شده است. البته باید توجه داشت که این زمان‌بندی پیشنهادی است و مدرس با توجه به پیشبرد کلاس خود می‌تواند تعدیل‌هایی در آن داشته باشد.

طرح درس جلسه‌ای برای یک بخش

 

جلسه

درس

قسمت‌ها

زمان‌بندی جلسه

1درس اول

v    آمادگی ذهنی

v    واژه 

v    کاربرد در بافت   

v    دستور زبان            

v    تمرین دستور ربان     

v    صحبت‌ کردن      

v    کتاب تمرین           

10 دقیقه

10 دقیقه

15 دقیقه

20 دقیقه

10 دقیقه

15 دقیقه

10 دقیقه

2درس دوم

v    مرور                

v    تعامل                

v    شنیدن            

v    نوشتن               

v    صحبت‌ کردن   

v    کتاب تمرین           

15 دقیقه

20 دقیقه

10 دقیقه

20 دقیقه

15 دقیقه

10 دقیقه

3درس سوم

v    مرور                

v    واژه                  

v    گفت‌وگو           

v    دستور زبان             

v    تمرین دستور زبان     

v    صحبت‌ کردن      

v    کتاب تمرین           

15 دقیقه

10 دقیقه

10 دقیقه

20 دقیقه

10 دقیقه

15 دقیقه

10 دقیقه

4درس چهارم

v    مرور                 

v    خواندن             

v    شنیدن              

v    نوشتن              

v    صحبت ‌کردن       

v    کتاب تمرین           

15 دقیقه

25 دقیقه

10 دقیقه

15 دقیقه

15 دقیقه

10 دقیقه

5مرور و تمرین بخش

v    پرفانما              

v    مرور و تمرین      

v    نقش بازی کنید/ حدس بزنید/ پیدا کنید

v    کتاب تمرین 

15 دقیقه

40 دقیقه

15 دقیقه

20 دقیقه

6ارزیابیآزمونک (نوشتاری و شفاهی)          90 دقیقه
بالا