عضو هستید؟

021-987654
email@domain.com

روسای مختلف مرکز

دکتر مهین‌ناز میردهقان
رئیس مرکز آزفا 1402 - تاکنون

عضو هیات علمی و دانش‌یار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

علایق پژوهشی:

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 رده شناسی زبان

 مطالعات زبانشناختی قرآنی

دکتر احمد خاتمی
رئیس مرکز آزفا 1394 - 1396

عضو هیات علمی و استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

زمینه پژوهشی:

فرهنگ‌نویس 

منتقد ادبی

مصحح نسخ تاریخی

دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور
رئیس مرکز آزفا ۱۳۹۶–۱۳۹۸

عضو هیات علمی و استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

زمینه پژوهشی:

نویسنده

 اسطوره‌شناس

دکتر محمد راغب
رئیس مرکز آزفا 1398 - 1401

عضو هیات علمی و استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

علایق پژوهشی:

ادبیات داستانی

روایت‌شناسی

روایتگری در تاریخ‌نگاری

بالا