تماس با ما

۰۲۱-۲۲۴۳۱۹۸۶

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ساعت کاری مرکز

شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۵

گزارش تصویری غرفۀ آزفا در روز جشن دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

شرکت در نخستین جشن بزرگداشت دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی و «فروش غذای ملل» تهیه شده توسط زبان‌آموزان و دانشجویان غیرایرانی در غرفۀ مرکز آزفا