گزارش تصویری غرفۀ آزفا در روز جشن دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

شرکت در نخستین جشن بزرگداشت دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی و «فروش غذای ملل» تهیه شده توسط زبان‌آموزان و دانشجویان غیرایرانی در غرفۀ مرکز آزفا

حق کپی رایت © 2020 مرکز بین‌المللی آزفا دانشگاه شهید بهشتی