گزارش تصویری غرفه آزفا در روز جشن دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نخستین جشن بزرگداشت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی و «فروش غذای ملل» تهیه شده توسط زبان‌آموزان وآک     دانشجویان غیرایرانی در غرفه مرکز آزفا

Copyright © 2020 مرکز بین‌المللی آزفا دانشگاه شهید بهشتی